Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: Primera atenció

 

Programa d’Atenció a treballadors  TEMPORERS de la campanya agrària

Programa TEMPORERS   LogoMIGRACIOpng

 

Definició

Atenció amb la màxima dignitat a les persones que vénen a la nostra ciutat i comarca del segrià per a la campanya de la fruita.

 

Objectiu general:

 –  Cobrir les necessitats bàsiques de les persones que arriben a Lleida (i també a alguns pobles de la comarca del Segrià), per a la campanya de la fruita de l’estiu, en coordinació amb les diferents Entitats que constitueixen la Xarxa de Lluita contra l’ Exclusió Social de Lleida i la xarxa comarcal del Segrià.

 – Donat el cas denunciar les situacions d’explotació laboral i de manca de condicions adequades en els llocs d’acollida als temporers.

Objectius específics:

      Objectius a nivell local (Lleida):

 1.- Referents als serveis de la Xarxa:

    1.1.- Coordinació entre les Entitats de la Xarxa de Lluita contra l’Exclusió Social, a nivell de directius i de tècnics.

    1.2.- Planificació i execució de la campanya.

2- Referents a l’organització del servei:

     2.1.- Recerca, acompanyament i formació específica de voluntaris/es.

   2.2.- Realitzar campanyes de recollida de roba i estris d’higiene personal, entre parròquies i diferents empreses.

     2.3.- Potenciar les campanyes a escoles cristianes per la recollida de motxilles.

     2.4.- Difusió de les activitats del Programa de Temporers.

     2.5.- Organitzar, emmagatzemar i inventariar les donacions, al començament i al final de la campanya.

 3.- Referent a l’atenció directa a l’usuari:

     3.1.- Facilitar roba de treball i material d’higiene personal.

     3.2.- Cobrir els desplaçaments amb autocar al lloc de treball (prèvia confirmació) i part de les despeses per a documentació.

 Objectius a nivell Comarcal:

 – Participar en la xarxa comarcal del Segrià per promoure la creació d’un programa d’atenció .

 – Fer acompanyament i suport en les activitats que organitzin els grups de Càritas parroquial d’Alcarràs, Aitona, Alfarràs (amb possibilitats a Seròs i Torres de Segre) per l’atenció a les persones en recerca de feina de temporada.

 – Mantenir el diàleg amb les forces vives dels pobles de la zona, (Consell Comarcal, ajuntaments, entitats cíviques i ciutadanes, associacions, etc.) per la promoció d’un projecte local i comarcal d’atenció als treballadors temporers.

 – Organitzar conjuntament amb els equips dels pobles que ho acordin els serveis d’atenció directa i prestació de recursos (aliments i/o servei de roba i higiene).

Propostes i accions concretes:

  1.- En els municipis on no hi hagi una Càritas parroquial implantada per portar el programa caldrà analitzar la col·laboració amb els ajuntaments o entitats reconegudes per iniciar-la. Aquesta revisió es farà tenint en compte la situació de la campanya i les actuacions que realitzen els serveis socials dels diferents Consells comarcals que actuen en la diòcesi, per evitar duplicitats.

  2.- Impulsar en la zona rural, si es creu convenient, nous punts d’atenció. Sempre amb col·laboració amb el grup de CCPP existent

  3.- Millora de la temporització de la recollida de material (en especial motxilles) per la campanya. Cal analitzar amb detall quins són els millors moments per fer la difusió adequada i de sensibilització per coordinar les recollides de determinat material especialment la que es fa en diferents centres educatius del bisbat  La recollida, serà coordinada amb Troballes.

  4.-Revisar cada temporada el tipus i la quantitat de material a recollir per adequar-lo a les necessitats del programa, mantenint actualitzat un inventari del material disponible.

  5.- Consolidar i aprofundir, amb l’escola cristiana i la resta d’escoles i instituts, una col·laboració més estreta amb Càritas Diocesana a l’hora de realitzar les campanyes de difusió i recollida de material per la campanya.

  6.- Consolidar l’equip de temporers incloent membres de la xarxa rural amb la participació de la persona professional contractada per atendre la campanya de temporers.

  7.- Mantenir i millorar les relacions amb la xarxa urbana tant a nivell tècnic com directiu i consolidar el treball inicial que s’està realitzant en la xarxa comarcal en la zona del Segrià.

  8.-Vetllar per la formació dels voluntaris, par tal de que tinguin una visió acollidora i positiva de la immigració.

  9.- Promoure i desenvolupar accions de sensibilització i denúncia, tot coordinant-se amb el programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia.

 Elaborar com a mínim un informe per campanya a publicar en els MCS sobre temes a denunciar.

  10,- Vetllar per la incorporació de voluntaris i d’usuaris/es del programa, tot concretant propostes, tasques i perfils que puguin fer possible la seva implicació

  11.- Mantenir les campanyes de recollida que ja es fan i obrir-les a nous pobles on no hi ha Càrites Parroquials.

  12.- Formar part de les comissions referents a temporers que sorgeixin a través de Càritas Espanyola.

logopnglogopngLogoMIGRACIOpng