Estructura Funcional CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA A COL·LECTIUS CONCRETS 

 

LogoMIGRACIOpngPROGRAMA D’ATENCIÓ AL FET MIGRATORI

 

Definició

     Aquest servei neix per a cobrir la necessitat d’informació i orientació legal en matèria d’estrangeria, degut a la complexitat normativa i a les dificultats que planteja el sistema burocràtic. A la vegada, aquest servei es defineix de manera transversal i complementari a la resta de programes que desenvolupen l’acció socio-caritativa de Càritas vers els immigrants sense recursos econòmics suficients.

– El programa pretén donar a conèixer a la comunitat la realitat del fet migratori, mitjançant la sensibilització de la societat d’acollida i el treball conjunt amb els immigrants per tal de fomentar accions de codesenvolupament en els seus països d’origen ”Aquí i allà”

– El Servei d’Assessoria Jurídica a l’immigrant cobreix els aspectes d’Assessoria Jurídica a Immigrants

Objectius generals:

– Donar a conèixer la realitat del fet migratori en la nostra societat d’acollida des de la descoberta de Càritas Diocesana de Lleida i les CCPP.

– Promoure accions de codesenvolupament i de sensibilització del fet migratori mitjançant les CCPP.

– Informar i assessorar entorn a la situació administrativa de les persones immigrades que resideixen en el nostre territori.

Objectius específics:

– Promoure la denuncia de les situacions de vulneració dels drets dels immigrants:

– Presentació de queixes i denuncies davant els organismes de defensa dels ciutadans en nom i representació de l’immigrant (Síndic de Greuges, Defensor del Poble, etc…), per a resoldre la situació d’indefensió de l’usuari davant els actes de l’administració que no poden ser impugnats eficaçment per les vies ordinàries.

 – Revertir la percepció negativa que té la societat del fet migratori.

– Promoure accions formatives i de sensibilització de la nostra comunitat vers a la realitat de fet migratori.

– Fomentar espais de diàleg, descoberta i d’intercanvi entre la societat d’acollida i els nouvinguts.

 – Continuar amb la participació en l’Acció Significativa de Polítiques Migratòries de Càritas Española com a compromís amb la resta de la Confederació de Càritas, per tal de donar resposta, de manera conjunta i unitària, als reptes que planteja en la nostra societat, el fet migratori, coordinada amb la comissió d’immigració de Càritas Catalunya.

– Millorar la qualitat del servei mitjançant la formació continuada dels treballadors i voluntaris del programa.

– Se intensificarà la coordinació i la col·laboració amb altres serveis de Càritas Diocesana (acollida, habitatge solidari, etc…), per tal de vetllar per l’estabilitat legal de l’usuari i el seu entorn familiar. Aquesta col·laboració s‘establirà amb caràcter bidireccional i amb la finalitat última de treballar per la integració plena de l’immigrant.

– Orientar i donar suport a la resta de Càritas de la nostra província en aquelles qüestions relacionades amb la normativa d’ estrangeria.

– Donar suport a les diferents associacions i col·lectius d’immigrants de Lleida.

Propostes i accions concretes:

 51.- Assessorament jurídic per tal de donar resposta a les necessitats legals de tots aquells usuaris que s’adrecen al nostre servei plantejant les seves demandes, mitjançant una atenció personal e individualitzada.

 52.- Realització de tràmits i gestions davant l’administració en nom i representació de l’usuari per tal de resoldre la seva situació legal a Espanya.

 53.- Presentació de queixes i denuncies davant els organismes de defensa dels ciutadans en nom i representació de l’immigrant (Síndic de Greuges, Defensor del Poble, etc…), d’una banda per a resoldre la situació d’indefensió de l’usuari davant els actes de l’administració que no poden ser impugnats eficaçment per les vies ordinàries.

 54.- Continuar amb la participació en l’Acció Significativa de Polítiques Migratòries de Càritas Española com a  compromís amb la resta de la Confederació de Càritas, per tal de donar resposta, de manera conjunta i unitària, als reptes que planteja en la nostra societat, el fet migratori.

 55.- Continuar oferint una formació adreçada a la resta de personal contractat i voluntaris dels programes de l’entitat, sobre els aspectes legals que es  creguin necessaris per a una millor atenció al usuari.

 56.- Iniciar i posar en marxa accions de sensibilització, vers el fet migratori, de la societat d’acollida lleidatana, incloent els propis voluntaris de Càritas Diocesana.

 57.- Donar a conèixer el treball del programa i els seus objectius com a eina per tal d’incorporar nous voluntaris que empatitzin amb les finalitats i les activitats que volem engegar.

 58.-Aprofundir en el coneixement d’altres realitats que directament afecten al col·lectiu d’immigrants, com la Trata d’éssers humans i la situació dels centres d’internament d’estrangers, per tal de donar a conèixer públicament la situació de vulneració de drets que pateixen determinats col·lectius i fer sensibilització davant d’aquestes realitats.

 59.- Reorganitzar el treball a desenvolupar dins el programa d’AFM, tant per part dels voluntaris com dels professionals contractats, per tal d’aconseguir una major eficàcia en la distribució de les feines i assolir el compliment del calendari de les accions i activitats a desenvolupar.

 60.- Dins el Servei AJI, ens proposem millorar la organització interna del treball, mitjançant la elaboració d’un Protocol de derivació interna de les demandes plantejades per usuaris de l’entitat, així com la renovació de la Base de dades existent fent migració de totes les dades al SICCE.

61.- Posar en marxa accions conjuntes amb els immigrants per tal de fomentar el Co-desenvolupament en els seus països d’origen.

 62.- Treballar per un acord amb l’Ajuntament de Lleida referent a protocols de col·laboració  transparents i avaluables que facilitin una derivació de casos raonables.