Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ANIMACIÓ DE LES CÀRITAS PARROQUIALS

LogoCCPPpng

PROGRAMA D’ANIMACIÓ DE LES CÀRITAS PARROQUIALS 

i altres grups de Càritas

 Definició

      El programa de CCPP promou la vinculació del voluntariat amb les activitats que realitzen.

Els grups de Càritas Parroquial – Arxiprestal  estan organitzats en grups estructurats per facilitar el seguiment, l’acompanyament i la formació continuada. Els grups actuen en nom de la comunitat  i prenen decisions per consens, evitant l’individualisme, creant  espais de reflexió i diàleg en l’àmbit de l’acció caritativa i social de l’ Església. Es creen o busquen espais de formació amb un itinerari, que permeti conèixer l’entitat i el seu ideari .  La seva tasca és ser testimoni, sensibilitzar i donar resposta a les necessitats d’una forma organitzada i coordinada dins del seu territori.

 Objectiu General:

Promoure, orientar i coordinar l’acció social caritativa de la Diòcesi amb la finalitat d’ajudar al desenvolupament d’accions que promoguin la solidaritat, cooperació i la promoció humana.

 Objectius Específics:

1.- Consolidar estructures organitzatives des de Càritas Diocesana que ens permeti : intervenir  directament  per dinamitzar e iniciar als voluntaris d’animació de les CCPP . Així com revitalitzar les Càritas parroquials, arxiprestals o unitats pastorals fent-les cèl·lules de base amb la finalitat de fomentar nous grups de Càritas.

2.- Aconseguir una organització interna (dels grups) més eficaç mitjançant la introducció de processos de canvi en el funcionament. Creant espais d’acolliment, assessorament amb la participació activa de voluntaris en el procés de modificació i avaluació continua  que repercutirà en l’acció directa i en els serveis d’atenció a les necessitats.

3.- Participar dels espais de coordinació:

Interna: En el mateix grup i en relació amb altres grups de zona i Càritas Diocesana.

Externa: Amb les diferents organitzacions i amb administracions ( específicament amb la participació en plataformes de voluntariat).

4.- Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement entre agents mitjançant reunions periòdiques, intercanvi de voluntaris/ries, participació en fòrums específics i accions dirigides a intensificar relacions entre coordinadors i responsables amb una base que serà el nostre models MAS.

5.- Participar de la formació proposada des de Càritas Diocesana o parroquial per adquirir les eines necessàries per la nostra acció.

6.- Sensibilitzar a la comunitat eclesial tot fomentant la seva participació  en l’organització de campanyes institucionals i d’emergència.

Propostes i accions concretes:

 1.- Ampliar i consolidar l’equip de treball de CCPP formant comissions que vetllin i donin suport als grups de nova creació amb formació bàsica i formació continuada pels grups de seguiment, així com es prioritzarà el recolzament de les iniciatives de treball en xarxa que estiguin plantejades conjuntament entre vàries CCPP o d’ unitats pastorals, que suposin una millora atenció als membres dels grups i als usuaris dels programes.

 2.- Posada en pràctica de la documentació elaborada.

 3.- Procés de canvi i elecció dels responsables dels grups.

 4.- Crear espais i processos de formació permanent.

 5.- Adaptació i creació de materials específics.

 6.- Coneixement i aplicació de les tècniques d’autoformació.

 7.- Realització i aplicació de plans anuals.

 8.- Utilització les TIC en la gestió de  les CCPP.

 9.- Suport individual i de grups.

 10.- Mantenir actualitzat anualment un registre de grups de CCPP i dels seus membres utilitzant eines TIC.

 11.- Informar periòdicament de manera completa i transparent als rectors (Presidents de les CCPP) de les activitats i campanyes institucionals de Càritas Diocesana i les CCPP:

 12.- Campanyes de captació i participació de nous voluntaris  per aconseguir rejovenir i ampliar els perfils de les persones que actuen en l’àmbit de les CCPP.

 13.- Estudiar i fomentar la creació de nous voluntaris de Càritas d’altres àmbits de les CCPP. (Ex. Col.legi Episcopal).

 14.- Realitzar accions concretes de sensibilització i denúncia dins de la comunitat parroquial.

logopngLogoCCPPpng