… al servei dels més desvalguts,                                                                               

                                                                   dels qui no tenen ningú.

 

Pla d’Acció    2014-2016

Aprovat pel Consell Diocesà de Càritas de Lleida

 

14 de juny de 2014

 

ÍNDEX

Portada …………………………………………………………………………………… 1

Índex ……………………………………………………………………………………… 2

Introducció ……………………………………………………………………………… 4

Propostes ………………………………………………………………………………… 5

Línies estratègiques a desenvolupar …………………………………………… 6

Prioritats pel proper trienni 2014-16……………………………………………  7

Propostes i accions concretes per programes………………………………… 9

Programa Acollida…………………………………………………………………….. 10

Programa Temporers ………………………………………………………………… 12

Programa d’Habitatge solidari ……………………………………………………. 15

Programa d’Ocupació i inserció socio-laboral – Fundació Jaume

Rubió i Rubió – Troballes …………………………………………………………… 16

Programa Gent Gran ………………………………………………………………….. 18

Programa d’atenció al Fet migratori …………………………………………….. 20

Programa d’atenció a les Toxicomanies, CECAS…………………………….. 23

Programa d’atenció a la Infància i joventut …………………………………… 25

Programa d’animació de les Càritas Parroquials – Arxiprestals ……….. 26

Programa de Voluntariat i Formació …………………………………………….. 29

Programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia ……………………. 31

Administració Recepció i atenció al públic   …………………………………… 33

Estructura funcional 2014-16 ……………………………………………………….. 36


INTRODUCCIÓ

 Cada tres anys es realitza l’Assemblea Diocesana de Càritas Lleida. És en aquest moment, en el que després d’un treball de reflexió i un procés ampli de participació de tots els grups de Càritas parroquials i dels equips responsables dels programes diocesans, recollint les seves aportacions, les reflexions fetes  en la pròpia Assemblea i de les propostes de la Comissió Permanent en surt aquest Pla d’Acció 2014-16 que vol marcar les directrius de treball de Càritas Diocesana de Lleida pels propers tres anys.

La tasca realitzada els últims anys pels voluntaris i professionals, ens permet valorar de manera objectiva que els criteris aplicats en les ajudes que hem facilitat a les persones que ens han demanat el nostre suport, ho hem fet tot intentant mantenir un estil propi en l’acollida d’aquestes persones

Procurant mantenir com a referència els principis del nostre Model d’Acció Social, essent conscients que encara podem aprofundir més i millor en l’anàlisi fet, descobrim un sentiment de no arribar a tot el que se’ns demanava, una mica depassats per la greu situació de crisi, que afecta a tantes persones al nostre entorn.

La durada d’aquest episodi de crisi econòmica i el seu impacte, clarament superior en les persones més vulnerables fa que ens preocupi especialment la creixent situació de precarietat en moltes de les persones ateses.

La progressiva devaluació i pèrdua de drets socials aconseguits, especialment els referents a l’atenció de les persones més vulnerables: empobrits, dependents, gent gran i infància. També els drets referents al mon laboral.

La desigualtat i la injustícia han augmentat de  manera preocupant, situant a la societat molt a prop de la fractura social, provocant, en molts casos, danys difícilment reparables.

Per una altra banda, ens preocupa la necessitat d’un relleu generacional del voluntariat de Càritas. Necessitem la incorporació de voluntaris, de nous perfils que siguin representatius de la societat diversa i multicultural en la que estem vivint, que tinguin aptituds per utilitzar les eines que ens ofereixen avui les noves tecnologies, sense oblidar l’atenció a les persones. També hem de procurar una participació més amplia i activa de les persones que hem ajudat o que estem ajudant.

Aquestes preocupacions ens porten a posar com a element clau d’aquest període 2014-2016 la reflexió i el discerniment a fi de reorientar la nostra direcció i accions d’acord amb un nou horitzó que la situació està reclamant. Cal ser creatius en donar respostes a les noves situacions que estem vivint.

Tenim un model prou vàlid per la seva profunditat com per que continuï sent l’eix orientador. Tanmateix, les noves situacions demanen noves respostes.

El segon element clau serà, en coherència amb la situació nova, situar-nos en la direcció de realitzar projectes inclusius en el seu propi sí, en la seva pròpia organització. És a dir, projectes que, cada vegada més, siguin portats endavant amb participació de tots, professionals, treballadors, voluntaris i persones afectades. Anar en la direcció de promoure accions comunitàries, de construir junts una nova societat, un nou món més just i solidari.

Els continguts del Pla d’Acció de Càritas Diocesana de Lleida pel període 2014-2016 que trobareu a continuació, son fruit de l’experiència comuna de tots els agents implicats, les seves reflexions i les seves aportacions, que han de servir per elaborar les línies d’actuació de la nostra Càritas per als propers anys.

– Propostes.

La valoració de les propostes fetes pels participants marquen l’itinerari a seguir per poder assolir els objectius i la missió encomanada al nostre Model d’Acció Social.

– En l’àmbit del voluntariat:

* Convidar a nous voluntaris a col·laborar en la nostra tasca.

* Incorporar gent jove com a voluntaris.

– En l’àmbit de la formació i l’atenció a les persones necessitades:

 * Estar disposats a fer formació per al nostre creixement personal i per millorar el nostre compromís de voluntariat.

 * La formació s’ha de fonamentar en l’evangeli i en la Doctrina Social de l’Església.

– En l’àmbit de la coordinació i el treball en xarxa amb altres entitats.

* Millorar la col·laboració amb altres institucions que desenvolupin projectes similars i amb coherència amb el nostre estil.

* Els criteris pel treball en xarxa han de tenir en compte la millora de l’atenció i acompanyament de les persones ateses, la millor complementarietat d’actuacions i el millor aprofitament dels recursos disponibles.

– En l’àmbit de la comunicació i denúncia:

* Fer-nos presents en els mitjans de comunicació, donant a conèixer les accions realitzades, revelant les situacions de desigualtat i injustícia que es produeixen.

* Servir-nos millor de les noves tecnologies, arribant més i millor a les generacions que utilitzen aquest mitjans de comunicació.

– En l’àmbit dels recursos i l’estil organitzatiu:

* Mantenir les fonts econòmiques existents, millorant l’equilibri proporcional per evitar dependències, optimitzar el seu ús i fer de la transparència una eina imprescindible.

* Millorar el contacte amb altres institucions, amb les parròquies, els col·legis i altres entitats que ens ofereixen la seva col·laboració.

– Línies estratègiques a desenvolupar.

Fruit del treball preparatori de tots els participants i de la reflexió de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana ens plantegen uns reptes claus que cal  abordar i respondre en els propers anys.

Els voluntaris han de participar en una acollida i acompanyament de les persones que ajudem amb més continuïtat i més d’acord amb l’estil definit en el nostre Model d’Acció Social. Aquesta acollida i acompanyament l’han de fer a partir i complementàriament a la bona tasca que ja fan els nostres professionals.

Avançar per que els nostres voluntaris tinguin una visió acollidora i positiva de la immigració i de les persones immigrants. Millorar el coneixement de les causes del fet migratori i de les orientacions que la Doctrina Social de l’Església ens proposa davant aquest fenomen.

Superar i anar més enllà de l’assistència, amb un ferm compromís de que totes les nostres accions ajudin a la veritable promoció humana de les persones en dificultats, valorant les seves capacitats i les seves aportacions tenint en compte les seves possibilitats. Ens ha de preocupar més conèixer bé, acollir cordialment i acompanyar fidelment les persones acollides. que no pas tenir moltes coses “per donar”.

Millorar l’acompanyament i la formació dels voluntaris, facilitant la seva disponibilitat i ajudant-los a créixer com a persones i consolidar el seu compromís de voluntariat.

Incorporar voluntaris amb nous i diferents perfils que siguin adequats a les necessitats a les que s’ha d’atendre i a les accions que s’han de desenvolupar per complir el objectius i prioritats plantejats en aquest Pla d’Acció.

Iniciar la participació i implicació dins de Càrites de les persones ateses.

Millorar individualment i col·lectivament la manera de donar raó del nostre compromís per facilitar la incorporació d’altres persones a col·laborar amb nosaltres.

Fomentar la creació de nous grups de Càrites Parroquials, o d’altres tipus, cercant alhora un recolzament decidit i una implicació clara, dels rectors i preveres en la tasca de Càritas.

Utilitzar els mitjans de comunicació social, especialment els d’última generació, per fer visible l’acció correctora de Càritas i especialment per a denunciar la injustícia, la desigualtat i la pobresa.

Aprofundir el treball en xarxa, fent que arribi a tots els nivells, grups i equips de Càritas, no solament com una metodologia sinó com un esperit de col·laboració amb totes les persones, grups i entitats de bona voluntat que tenen objectius semblants.

PRIORITATS PEL PROPER TRIENNI 2014-16

Les tres prioritats que a continuació enunciarem s’han de considerar com els eixos de treball que pertoca aplicar a tots els voluntaris, col·laboradors i professionals de Càritas Lleida, sigui on sigui on despleguin la seva tasca. És responsabilitat de tothom que es transformin en accions positives i eficaces., i seran la pedra de toc per avaluar i valorar la tasca feta en els propers anys.

Fruit del treball previ, l’Assemblea, l’acord del Consell Diocesà, i amb l’aprovació del nostre germà Bisbe en Joan Piris les prioritats de Càritas Diocesana de Lleida per al trienni 2014-16 són:

1.- Potenciar el voluntariat i la seva participació, incorporant adequadament nous voluntaris, millorant el seu acompanyament i la seva formació sistemàtica per tal d’aconseguir una major qualitat en l’acompanyament de les persones ateses, un major entusiasme al donar raó del compromís de voluntariat i un millor coneixement de les situacions de pobresa, desigualtat i injustícia i les seves causes.

2.- Augmentar les accions sensibilització i denúncia de les situacions de desigualtat, injustícia i pèrdua de drets de les persones més vulnerables, especialment les accentuades per la situació de crisi.

3.- Intensificar el treball en xarxa per tal que arribi a tots els nivells dins de Càritas tot i prioritzant l’eficàcia, la complementarietat i la subsidiarietat.

El Papa Francesc, en la seva exhortació Evangelii Gaudium ens dona elements de reflexió per tal d’aplicar correctament aquestes prioritats:

 • “ Vull una església pobra, pels pobres.” (198)
 • “… el nostre compromís no ha de consistir solament en accions o programes d’atenció i assistència…. sinó primer que tot una atenció que sigui veritable preocupació per la seva persona a partir de la qual desitjo efectivament el seu bé.” (199)
 • “… hem de ser dòcils i atents per a escoltar el clam dels pobres i ajudar-los…” (187)
 • “… en el cor de Déu tenen un lloc preferencial els pobres. Tant, que ell mateix se’n va fer.” (197)
 • “… nosaltres estem cridats a ser instruments per a l’alliberament i promoció dels pobres” (187)

Afirmacions meridianament clares!!

Com hi responem?

Recordem que, el que veritablement dignifica als empobrits no és que els hi donem moltes coses, sinó que els estimem veritablement !

ANNEX I

Pla d’acció 2014-16

Càritas Diocesana de Lleida

Propostes i accions concretes per programes

1- Programa d’ Acollida.

Definició:

-El programa d’acollida que realitza Càritas vol donar una resposta, propera, humana, integral i coordinada a les necessitats de les persones i famílies que tenen menys mitjans, independentment de la seva edat, sexe, ètnia i procedència.

Objectius:

-Promoure l’accés a tots els recursos i serveis del sistema de protecció social (sanitat, ensenyament, habitatge i serveis socials), de les persones que acudeixen als nostres serveis per tal d’aconseguir l’autonomia personal, familiar i de grup, millorar la qualitat de vida, donar resposta a les necessitats de dependència o de manca de recursos bàsics, promoure la participació i vetllar pels seus drets.

-Atendre amb dignitat i amb la màxima qualitat possible a totes les persones que acudeixen al nostre servei, potenciant la seva autonomia, donant la resposta adequada a cada situació mitjançant informació, assessorament, orientació, suport.

-Donar resposta a determinades  situacions de necessitat de les persones ateses al nostre servei, que no puguin ser cobertes  per les administracions públiques.

-Coordinar-se i col·laborar amb altres serveis i entitats del sistema públic de protecció social i amb altres entitats de caire privat.

-Col·laborar amb les diferents comunitats, mitjançant la participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua per fomentar la cohesió social.

-Recolzar els voluntaris i col·laboradors (recepció, parròquies), facilitant-los la formació adequada i els instruments suficients per a desenvolupar la seva tasca de la manera més adient.

-Analitzar la realitat social, per poder detectar, prevenir, informar i facilitar la denúncia d’aquelles situacions que poden generar exclusió social.

 Propostes i accions concretes:

1.- Mantenir el servei d’ajut econòmic consolidant la seva dotació econòmica,.

 2.- Adaptar els barems i protocols a les necessitats canviants de les persones ateses.

 3.- Mantenir les acollides territorialitzades amb els mateixos paràmetres de qualitat establerts a l’acollida diocesana, valorant les diferents iniciatives de les CCPP.

4.- Mantenir les acollides de Sant Antoni Mª. Claret -Verge del Pobres, Unitat Pastoral Santa Mª. Magdalena –Mare de Déu del Pilar, vetllar la col·laboració amb el programa de Càritas Parroquial i estar oberts a propostes de l’equip d’animació de les CCPP

5.- Vetllar per la formació del personal voluntari i  col·laborador del programa d’acollida.

6.- Continuar treballant per actuar de forma conjunta tant en les atencions puntuals com en el seguiment de casos elaborant materials de protocol unificats tant a nivell de coordinació interna amb els programes i recursos de la pròpia Institució (AJI, Habitatge solidari, Gent gran, Cecas, FJRR..) com externa.  Millorar la utilització i gestió del programa informàtic.

7.- Oferir un espai acollidor, de reflexió i escolta a les necessitats de les persones desfavorides i així poder oferir la resposta més adequada per a cada persona (social, psicològica, emocional, jurídica,  laboral, formativa, …). Reflexionar i estudiar la possibilitat de realitzar treball comunitari amb els diferents usuaris/es del programa d’acollida.

8.- Ampliar coneixements amb la participació de formació externa especialitzada i/o organitzada per la institució, així com la supervisió dels professionals.  Desenvolupar materials professionals per donar a conèixer les bones pràctiques en la intervenció des del programa d’Acollida

9.- Tenir present la incorporació d’usuaris/es dels programes de Càritas dins l’àmbit del voluntariat, tot concretant propostes, tasques i perfils que puguin fer possible la seva implicació

10.- Elaborar i reportar trimestralment els informes acordats amb l’equip Permanent que genera el programa de gestió de dades, realitzant una valoració de les dades.

2- Programa Temporers.

Definició:

-Atenció amb la màxima dignitat a les persones que vénen a la nostra ciutat i comarca del segrià per a la campanya de la fruita.

Objectiu general:

– Cobrir les necessitats bàsiques de les persones que arriben a Lleida (i també a alguns pobles de la comarca del Segrià), per a la campanya de la fruita de l’estiu, en coordinació amb les diferents Entitats que constitueixen la Xarxa de Lluita contra l’ Exclusió Social de Lleida i la xarxa comarcal del Segrià.

– Donat el cas denunciar les situacions d’explotació laboral i de manca de condicions adequades en els llocs d’acollida als temporers.

Objectius específics:

Objectius a nivell local(Lleida):

1.- Referents als serveis de la Xarxa:

1.1.- Coordinació entre les Entitats de la Xarxa de Lluita contra l’Exclusió Social, a nivell de directius i de tècnics.

1.2.- Planificació i execució de la campanya.

2- Referents a l’organització del servei:

2.1.- Recerca, acompanyament i formació específica de voluntaris/es.

2.2.- Realitzar campanyes de recollida de roba i estris d’higiene personal, entre parròquies i diferents empreses.

2.3.- Potenciar les campanyes a escoles cristianes per la recollida de motxilles.

2.4.- Difusió de les activitats del Programa de Temporers.

2.5.- Organitzar, emmagatzemar i inventariar les donacions, al començament i al final de la campanya.

3.- Referent a l’atenció directa a l’usuari:

3.1.- Facilitar roba de treball i material d’higiene personal.

3.2.- Cobrir els desplaçaments amb autocar al lloc de treball (prèvia confirmació) i part de les despeses per a documentació.

Objectius a nivell Comarcal:

– Participar en la xarxa comarcal del Segrià per promoure la creació d’un programa d’atenció .

– Fer acompanyament i suport en les activitats que organitzin els grups de Càritas parroquial d’Alcarràs, Aitona, Alfarràs (amb possibilitats a Seròs i Torres de Segre) per l’atenció a les persones en recerca de feina de temporada.

– Mantenir el diàleg amb les forces vives dels pobles de la zona, (Consell Comarcal, ajuntaments, entitats cíviques i ciutadanes, associacions, etc.) per la promoció d’un projecte local i comarcal d’atenció als treballadors temporers.

-Organitzar conjuntament amb els equips dels pobles que ho acordin els serveis d’atenció directa i prestació de recursos (aliments i/o servei de roba i higiene).

Propostes i accions concretes:

1.- En els municipis on no hi hagi una Càritas parroquial implantada per portar el programa caldrà analitzar la col·laboració amb els ajuntaments o entitats reconegudes per iniciar-la. Aquesta revisió es farà tenint en compte la situació de la campanya i les actuacions que realitzen els serveis socials dels diferents Consells comarcals que actuen en la diòcesi, per evitar duplicitats.

 2.- Impulsar en la zona rural, si es creu convenient, nous punts d’atenció. Sempre amb col·laboració amb el grup de CCPP existent

3.- Millora de la temporització de la recollida de material (en especial motxilles) per la campanya. Cal analitzar amb detall quins són els millors moments per fer la difusió adequada i de sensibilització per coordinar les recollides de determinat material especialment la que es fa en diferents centres educatius del bisbat  La recollida, serà coordinada amb Troballes.

 4.- Revisar cada temporada el tipus i la quantitat de material a recollir per adequar-lo a les necessitats del programa, mantenint actualitzat un inventari del material disponible.

5.- Consolidar i aprofundir, amb l’escola cristiana i la resta d’escoles i instituts, una col·laboració més estreta amb Càritas Diocesana a l’hora de realitzar les campanyes de difusió i recollida de material per la campanya.

6.- Consolidar l’equip de temporers incloent membres de la xarxa rural amb la participació de la persona professional contractada per atendre la campanya de temporers.

7.- Mantenir i millorar les relacions amb la xarxa urbana tant a nivell tècnic com directiu i consolidar el treball inicial que s’està realitzant en la xarxa comarcal en la zona del Segrià.

8.-Vetllar per la formació dels voluntaris, par tal de que tinguin una visió acollidora i positiva de la immigració.

9.- Promoure i desenvolupar accions de sensibilització i denúncia, tot coordinant-se amb el programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia.

Elaborar com a mínim un informe per campanya a publicar en els MCS sobre temes a denunciar.

10,- Vetllar per la incorporació de voluntaris i d’usuaris/es del programa, tot concretant propostes, tasques i perfils que puguin fer possible la seva implicació

11.- Mantenir les campanyes de recollida que ja es fan i obrir-les a nous pobles on no hi ha Càrites Parroquials.

12.- Formar part de les comissions referents a temporers que sorgeixin a través de Càritas Espanyola.

3.- Programa d’Habitatge solidari.

Definició:

-Té com a objectiu general, acollir i ajudar, en el procés d’integració de les persones immigrants, amb escassos recursos econòmics, que tinguin la intenció d’establir-se a la ciutat o comarques de la diòcesi.

Objectius:

          -Oferir acompanyament personalitzat i recolzament psicoafectiu personalitzat i afavorir l’adquisició d’hàbits socials i conductuals durant el temps de permanència en el programa.

     -Promoure la participació del voluntariat en el programa per col·laborar en la tasca dels professionals per assolir els objectius anteriors.

Propostes i accions concretes:

1.- Realitzar campanyes de sensibilització per la cessió d’ús d’habitatges tant entre particulars com cedits a CdLL.

2.- Incrementar i consolidar els equip de voluntaris del programa vetllant per la formació dels voluntaris, per tal que tinguin una actitud acollidora i positiva de la immigració.

Facilitar la incorporació de nous voluntaris, especialment joves i universitaris.

3.- Promoure i desenvolupar accions de sensibilització i denúncia, tot coordinant-se amb el programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia.

4.- Revisar i actualitzar els perfils d’usuari que atenem al programa d’habitatges.

5.- Orientar el treball futur del programa en funció dels perfils revisats.

6.- Realitzar una formació específica pels professionals i voluntaris de recursos residencials (gestió, atenció i acompanyament, …)i contactar amb d’altres Caritas d’Espanya que duguin a terme programes similars per tal de compartir idees, experiències i treballar-ho en xarxa.

7.- Adequar la composició de l’equip responsable del programa per gestionar de manera coordinada els sis actuals habitatges i possibles variacions en disposició de CdLL, determinant clarament els objectius socials de cada habitatge.

4- Programa d’ocupació i inserció socio-laboral – Fundació Jaume Rubió i Rubió – Troballes.

Definició:

-Treballar a favor de la inserció social i laboral de persones amb especials dificultats o en risc d’exclusió, creant llocs de treball en activitats productives, acompanyant-les en els seus itineraris personalitzats, per què puguin aconseguir un nivell d’ocupabilitat suficient per la seva inserció en el mercat laboral ordinari, en la economia social o emprendre el seu propi negoci.

Objectius Generals

Crear llocs de treball, per ocupar persones en situació d’exclusió social i laboral per a que pugin aconseguir el màxim nivell d’autonomia personal.

Treballar per arribar a l’autofinançament dels projectes.

Fomentar una actitud social de consum responsable i solidari.

Facilitar la formació i l’accés al mon laboral de les persones ateses.

Objectius específics.

Coordinar l’àrea social de la FJRR amb l’àrea social de CdLL tot consolidant la dedicació dels professionals especialistes en temes d’inserció laboral.

Desenvolupar el programa d’acollida laboral en les parròquies (SAPILA) per donar suport en l’acollida de les CCPP en temes laborals.

Promoure noves activitats productives que facilitin la inserció laboral, en el marc de la FJRR.

Propostes i accions concretes:

1.- Cercar nous perfils de voluntaris pel programa.

a) Integrar voluntaris/es en totes les activitats que hagi en la Fundació i que sigui possible que les pugui fer:

b) Procurar la formació suficient als voluntaris/es de l’acció de Càritas Diocesana de Lleida i de l’acció concreta en la Fundació.

c) Ajudar el voluntari/a a que visqui una experiència de comunió amb altres.d) Dedicar temps suficient per part dels professionals per l’acompanyament dels voluntaris/es.

2.- Desenvolupar accions de sensibilització i de denúncia.

a) Potenciar l’ús de les pàgines web de Troballes i la Fundació.

b) Fer l’ús més grans de les xarxes de comunicació ( twiter, faceboox…)

c) Fomentar treballs d’estudi i recerca d’economia social i solidaria.

d) Vetllar per la cultura de l’economia social i solidaria

e) Més presencia en els medis de comunicació i entitats públiques.

3.- LA FJRR vetllarà per treballar en xarxa amb altres entitats de Lleida (programa DIDO (Dispositiu d’Igualtats d’Oportunitats, la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social….). 

a) Potenciar el programa d’ocupació com mitja d’integració dels usuaris o participants.

b) Augmentar la participació de la Fundació JRR en programes amb xarxa

5- Programa de Gent Gran.

Definició:

-Acompanyar durant la vellesa a totes aquelles persones grans que es sentin soles i resideixen en els seus domicilis o en residències. La finalitat és millorar la seva qualitat de vida mitjançant un servei de voluntariat i un conjunt d’activitats que promogui la millora del seu estat emocional, relació amb xarxa i detectar necessitats tant materials com psicoafectives .

Objectius:

-Realitzar un seguiment mensual a totes aquelles persones que tinguin una relació directa o indirecta amb el programa i no disposin d’un servei de voluntariat setmanal.

 -Promoure que les Càritas parroquials ofereixin uns espais als beneficiaris des del projecte del seu territori amb la finalitat de:

 – Facilitar la relació entre beneficiaris i voluntaris.

– Apropar al beneficiari a la comunitat parroquial.

– Realitzar activitats lúdiques diverses.

-Promoure activitats arxiprestals i interparroquials.

-Promoure el voluntariat i vetllar per la seva formació per obtenir una millora continuada en la seva atenció a la gent gran.

-Divulgar mes àmpliament el servei entre els professionals socials i sanitaris de la ciutat.

-Obrir espais de reflexió sobre la situació d’abandó i solitud que pateixen les persones grans.

-Incorporar les noves tecnologies, en la pràctica.

Propostes i accions concretes:

1.- Iniciar un procés de reflexió amb l’equip de voluntaris responsables i amb la coordinadora del programa que ens permeti analitzar la situació actual, les potencialitats futures de l’assistència a la gent gran feta des de Càritas, especialment l’atenció domiciliària amb l’aplicació de les noves tecnologies

2.- Reforçar l’equip de responsables voluntaris del programa amb la incorporació de nous voluntaris tot realitzant la formació adient.

3.- Realitzar accions per millorar la captació i la formació  de nous voluntaris pel programa.

4.- Contacte amb els responsables de la Pastoral de la Salut per analitzar conjuntament la situació de les nostres actuacions amb la gent gran i plantejar, si escau, un treball en xarxa conjunt i coordinat.

5.- Desenvolupar accions formatives que permetin conèixer la situació de vulnerabilitat de les persones grans. Accions que podran transformar-se en denúncia social si s’escau.

6- Programa d’atenció al Fet migratori

Definició.

-Aquest servei neix per a cobrir la necessitat d’informació i orientació legal en matèria d’estrangeria, degut a la complexitat normativa i a les dificultats que planteja el sistema burocràtic. A la vegada, aquest servei es defineix de manera transversal i complementari a la resta de programes que desenvolupen l’acció socio-caritativa de Càritas vers els immigrants sense recursos econòmics suficients.

-El programa pretén donar a conèixer a la comunitat la realitat del fet migratori, mitjançant la sensibilització de la societat d’acollida i el treball conjunt amb els immigrants per tal de fomentar accions de codesenvolupament en els seus països d’origen ”Aquí i allà”

-El Servei d’Assessoria Jurídica a l’immigrant cobreix els aspectes d’Assessoria Jurídica a Immigrants

Objectius generals:

-Donar a conèixer la realitat del fet migratori en la nostra societat d’acollida des de la descoberta de Càritas Diocesana de Lleida i les CCPP.

-Promoure accions de codesenvolupament i de sensibilització del fet migratori mitjançant les CCPP.

-Informar i assessorar entorn a la situació administrativa de les persones immigrades que resideixen en el nostre territori.

Objectius específics :

– Promoure la denuncia de les situacions de vulneració dels drets dels immigrants:

-Presentació de queixes i denuncies davant els organismes de defensa dels ciutadans en nom i representació de l’immigrant (Síndic de Greuges, Defensor del Poble, etc…), per a resoldre la situació d’indefensió de l’usuari davant els actes de l’administració que no poden ser impugnats eficaçment per les vies ordinàries.

– Revertir la percepció negativa que té la societat del fet migratori.

-Promoure accions formatives i de sensibilització de la nostra comunitat vers a la realitat de fet migratori.

-Fomentar espais de diàleg, descoberta i d’intercanvi entre la societat d’acollida i els nouvinguts.

– Continuar amb la participació en l’Acció Significativa de Polítiques Migratòries de Càritas Española com a compromís amb la resta de la Confederació de Càritas, per tal de donar resposta, de manera conjunta i unitària, als reptes que planteja en la nostra societat, el fet migratori, coordinada amb la comissió d’immigració de Càritas Catalunya.

– Millorar la qualitat del servei mitjançant la formació continuada dels treballadors i voluntaris del programa.

– Intensificar la coordinació i la col·laboració amb altres serveis de Càritas Diocesana (acollida, habitatge solidari, etc…), per tal de vetllar per l’estabilitat legal de l’usuari i el seu entorn familiar. Aquesta col·laboració s‘establirà amb caràcter bidireccional i amb la finalitat última de treballar per la integració plena de l’immigrant.

– Orientar i donar suport a la resta de Càritas de la nostra província en aquelles qüestions relacionades amb la normativa d’ estrangeria.

– Donar suport a les diferents associacions i col·lectius d’immigrants de Lleida.

Propostes i accions concretes:

1.- Assessorament jurídic per tal de donar resposta a les necessitats legals de tots aquells usuaris que s’adrecen al nostre servei plantejant les seves demandes, mitjançant una atenció personal e individualitzada.

2.- Realització de tràmits i gestions davant l’administració en nom i representació de l’usuari per tal de resoldre la seva situació legal a Espanya.

3.- Presentació de queixes i denuncies davant els organismes de defensa dels ciutadans en nom i representació de l’immigrant (Síndic de Greuges, Defensor del Poble, etc…), d’una banda per a resoldre la situació d’indefensió de l’usuari davant els actes de l’administració que no poden ser impugnats eficaçment per les vies ordinàries.

4.- Continuar amb la participació en l’Acció Significativa de Polítiques Migratòries de Càritas Española com a  compromís amb la resta de la Confederació de Càritas, per tal de donar resposta, de manera conjunta i unitària, als reptes que planteja en la nostra societat, el fet migratori.

5.- Continuar oferint una formació adreçada a la resta de personal contractat i voluntaris dels programes de l’entitat, sobre els aspectes legals que es  creguin necessaris per a una millor atenció al usuari.

6.- Iniciar i posar en marxa accions de sensibilització, vers el fet migratori, de la societat d’acollida lleidatana, incloent els propis voluntaris de Càritas Diocesana.

7.- Donar a conèixer el treball del programa i els seus objectius com a eina per tal d’incorporar nous voluntaris que empatitzin amb les finalitats i les activitats que volem engegar.

8.-Aprofundir en el coneixement d’altres realitats que directament afecten al col·lectiu d’immigrants, com la Trata d’éssers humans i la situació dels centres d’internament d’estrangers, per tal de donar a conèixer públicament la situació de vulneració de drets que pateixen determinats col·lectius i fer sensibilització davant d’aquestes realitats.

9.- Reorganitzar el treball a desenvolupar dins el programa d’AFM, tant per part dels voluntaris com dels professionals contractats, per tal d’aconseguir una major eficàcia en la distribució de les feines i assolir el compliment del calendari de les accions i activitats a desenvolupar.

10.- Dins el Servei AJI, ens proposem millorar la organització interna del treball, mitjançant la elaboració d’un Protocol de derivació interna de les demandes plantejades per usuaris de l’entitat, així com la renovació de la Base de dades existent fent migració de totes les dades al SICCE.

11.- Posar en marxa accions conjuntes amb els immigrants per tal de fomentar el Co-desenvolupament en els seus països d’origen.

12.- Treballar per un acord amb l’Ajuntament de Lleida referent a protocols de col·laboració  transparents i avaluables que facilitin una derivació de casos raonables.

7- Programa d’atenció a les Toxicomanies, CECAS (Centre Català de Solidaritat).

Definició:

-CECAS és una fundació promoguda per les Càritas Diocesanes Catalanes i els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. És un servei de l’Església de Catalunya que ofereix tractament, rehabilitació i reinserció a les persones drogodependents i acompanyament a les seves famílies.

Objectius generals:

-Donar suport i atenció a les persones drogodependents i al les seves famílies, mitjançant un tractament adequat que permeti la reinserció social.

-Mantenir la aportació al sosteniment de CECAS i participar activament en el seu patronat, vetllant especialment per la promoció d’activitats de sensibilització i formació en les edats de risc.

-Oferir el servei a les comarques de la Noguera i d’Urgell.

Objectius Específics:

– Atendre les demandes que arriben al CECAS realitzant primeres entrevistes als drogodependents i/o les seves famílies

– Seguir amb l’atenció ambulatòria a les persones que ho necessiten, així com rebre a les persones de Lleida que han acabat part del programa i volen continuar la reinserció des d’aquí.

– Atendre i treballar amb famílies de persones que estan en alguns dels serveis del CECAS i per a familiars d’aquelles persones que no volen rebre tractament.

– Realitzar difusió del servei de CECAS a Lleida i a la comarca d’Urgell, La Segarra i la Noguera.

– Realitzar xerrades per explicar què és el CECAS a qui acompanya i la seva funció i metodologia

Propostes i accions concretes:

1.- Aplicar les directrius del pla estratègic que s’ha elaborat a CECAS per aquest període en les accions d’atenció ambulatòria i sensibilització que s’estan realitzant a Lleida i donar suport quan es demani a les zones de Tàrrega, Balaguer i Cervera, treballant en Xarxa amb Càritas Diocesana d’Urgell i Solsona.

2.- Coordinació trimestral entre la professional de CECAS i la cap d’àrea d’acció social i els professionals d’aquells programes que la cap d’àrea consideri oportú.

8 – Programa d’atenció a la Infància i joventut –

Definició:

-El programa vol respondre a les necessitats d’atenció de dones soles amb dificultats, especialment si tenen a càrrec a infants en edat escolar obligatòria i a infants amb risc d’exclusió social afavorint un desenvolupament integral dels infants especialment en les seves necessitats educatives i el suport a la dona en l’educació dels seus fills i per conciliar adequadament la vida laboral i familiar.

 

Situació actual del programa:

 

-Actualment aquest programa està col·laborant amb el Casal Pare Palau a la parròquia Santa Teresina i donant suport a noves iniciatives en algunes CCPP.

Propostes i accions concretes:

1.- Continuació i reforçament, si escau, de la col·laboració amb l’Associació ESCLAT, el Casal Pare Palau, amb col·laboració amb els P. Carmelites descalços a la parròquia de Santa Teresina.

2.- Acompanyar i donar suport a noves iniciatives d’atenció a la infància i a la joventut plantejades des de les CCPP. (Ex. La unitat pastoral Santa M. Magdalena-El Pilar)

3.- Estudiar la possibilitat de constituir un equip de programa.

9- Programa d’animació de les Càritas Parroquials i Altres grups de Càritas

 Definició:

El programa de CCPP promou la vinculació del voluntariat amb les activitats que realitzen.

Els grups de Càritas Parroquial – Arxiprestal  estan organitzats en grups estructurats per facilitar el seguiment, l’acompanyament i la formació continuada. Els grups actuen en nom de la comunitat  i prenen decisions per consens, evitant l’individualisme, creant  espais de reflexió i diàleg en l’àmbit de l’acció caritativa i social de l’ Església. Es creen o busquen espais de formació amb un itinerari, que permeti conèixer l’entitat i el seu ideari .  La seva tasca és ser testimoni, sensibilitzar i donar resposta a les necessitats d’una forma organitzada i coordinada dins del seu territori.

Objectiu General:

Promoure, orientar i coordinar l’acció social caritativa de la Diòcesi amb la finalitat d’ajudar al desenvolupament d’accions que promoguin la solidaritat, cooperació i la promoció humana.

Objectius Específics:

1.- Consolidar estructures organitzatives des de Càritas Diocesana que ens permeti : intervenir  directament  per dinamitzar e iniciar als voluntaris d’animació de les CCPP . Així com revitalitzar les Càritas parroquials, arxiprestals o unitats pastorals fent-les cèl·lules de base amb la finalitat de fomentar nous grups de Càritas.

2.- Aconseguir una organització interna (dels grups) més eficaç mitjançant la introducció de processos de canvi en el funcionament. Creant espais d’acolliment, assessorament amb la participació activa de voluntaris en el procés de modificació i avaluació continua  que repercutirà en l’acció directa i en els serveis d’atenció a les necessitats.

3.- Participar dels espais de coordinació:

Interna: En el mateix grup i en relació amb altres grups de zona i Càritas Diocesana.

Externa: Amb les diferents organitzacions i amb administracions ( específicament amb la participació en plataformes de voluntariat).

4.- Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement entre agents mitjançant reunions periòdiques, intercanvi de voluntaris/ries, participació en fòrums específics i accions dirigides a intensificar relacions entre coordinadors i responsables amb una base que serà el nostre models MAS.

5.- Participar de la formació proposada des de Càritas Diocesana o parroquial per adquirir les eines necessàries per la nostra acció.

6.- Sensibilitzar a la comunitat eclesial tot fomentant la seva participació  en l’organització de campanyes institucionals i d’emergència.

Propostes i accions concretes:

 1.- Ampliar i consolidar l’equip de treball de CCPP formant comissions que vetllin i donin suport als grups de nova creació amb formació bàsica i formació continuada pels grups de seguiment, així com es prioritzarà el recolzament de les iniciatives de treball en xarxa que estiguin plantejades conjuntament entre vàries CCPP o d’ unitats pastorals, que suposin una millora atenció als membres dels grups i als usuaris dels programes.

2.- Posada en pràctica de la documentació elaborada.

3.- Procés de canvi i elecció dels responsables dels grups.

4.- Crear espais i processos de formació permanent.

5.- Adaptació i creació de materials específics.

6.- Coneixement i aplicació de les tècniques d’autoformació.

7.- Realització i aplicació de plans anuals.

8.- Utilització les TIC en la gestió de  les CCPP.

9.- Suport individual i de grups.

10.- Mantenir actualitzat anualment un registre de grups de CCPP i dels seus membres utilitzant eines TIC.

11.- Informar periòdicament de manera completa i transparent als rectors (Presidents de les CCPP) de les activitats i campanyes institucionals de Càritas Diocesana i les CCPP:

12.- Campanyes de captació i participació de nous voluntaris  per aconseguir rejovenir i ampliar els perfils de les persones que actuen en l’àmbit de les CCPP.

13.- Estudiar i fomentar la creació de nous voluntaris de Càritas d’altres àmbits de les CCPP. (Ex. Col.legi Episcopal).

14.- Realitzar accions concretes de sensibilització i denúncia dins de la comunitat parroquial.

10- Programa de Voluntariat i Formació

 

Introducció // Definició

Treballar en la direcció que la formació no sigui quelcom afegit a les accions de les persones que constitueixen Càritas, sinó que sigui un caminar cap arribar a ser una actitud encarnada d’acord amb el model Evangèlic, la Doctrina Social de l’Església (DSE) i  les concrecions i orientacions del Model d’Acció Social (MAS). Una formació que, en la seva pròpia dinàmica, porti a la pròpia transformació i a la transformació de la societat.

Per anar en aquesta direcció, caldrà que l’eix de la formació sigui la reflexió, especialment entesa com a reflexivitat, (o sigui, reflexió que reverteix en l’acció, i acció que reverteix en la pròpia reflexió), en un compromís i benefici mutus. De tal manera que l’acció es vagi transformant així com les actituds de les persones que hi participen.

Cal que els fonaments de l’acció social recollits en el MAS i la DSE siguin la referència fonamental d’aquest compromís reflexiu, mantenint sempre present  la seva font: l’Evangeli.

Objectius generals:

 Elaborar el pla de voluntariat (inclou el document del voluntariat, el cicle del voluntariat i el sistema de gestió: Itinerari)

Elaborar el pla de formació del voluntariat

Objectius específics :

Elaborar un el Pla Integral de Formació, adreçat a les persones que formen Càritas.

Treballar en la direcció que el voluntariat sigui conscient de la necessitat de formació, que senti que ha de formar part de la seva acció.

Elaborar un organigrama viu de perfils de Voluntariat a Càritas Diocesana i a Càritas Parroquials de Lleida.

Posar en marxa i consolidar el projecte de voluntariat jove.

Modernitzar la gestió de la base de dades del voluntariat (i inici de la posada en funcionament de l’acord de compromís)

Propostes i accions concretes:

 

Tres propostes principals del Pla de Formació que s’aniran concretant al llarg del període:

 1. . Formació bàsica inicial adreçada als voluntaris nous (3 sessions)

 2. . Calendari de trobades anuals de formació-reflexió per al voluntariat, en dos àmbits:

  1. . Específics del Model d’Acció Social

  2. . Específics per a la necessitat de la tasca a desenvolupar

 3. .Calendari de trobades de formació-reflexió per a treballadors i voluntaris sobre aprofundiment en el MAS i DSE, així com aportacions des d’altres àmbits de reflexió.

 

Propostes per aprofundir i consolidar el treball en xarxa:

4.- Reprendre la  coordinació amb la Delegació de Pastoral de Joventut,  la Delegació d’Ensenyament  i la Delegació de Pastoral Universitària, per al projecte de voluntariat jove

5.- Mantenir la vinculació activa amb la Comissió de voluntariat i formació de Càritas Catalunya, amb la Federació Catalana del Voluntariat i amb la Xarxa d’entitats cristianes d’acció caritativa i social.

6.- Revitalitzar els convenis vigents amb l’IREL i la Fundació Verge Blanca

 

Propostes per consolidar l’equip de voluntariat i formació

7.- Incorporar a l’equip, com a mínim un responsable de voluntariat, un representant dels programes o projectes amb més voluntariat i alguna persona amb formació pedagògica.

8.- Potenciar la incorporació de el voluntariat, actualitzat els perfils, tant per aconseguir una major captació de voluntaris, com millorant el seu (llur) acompanyament, com la seva formació sistemàtica, centrada en el valor de la presència –en la relació amb l’altre com a subjecte).

 9.- Fer una Trobada anual amb tot el voluntariat de Càritas.

11- Programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia.

 Programa de Comunicació i Denúncia

Definició:

 El Programa de CD (Comunicació i Denúncia) és l’eina comunicativa que utilitza Càritas Lleida per col·laborar en els processos i  la vida interior de l’organització i la seva divulgació,  facilitant tant la comunicació interna com l’externa.

Pretén  ser el punt neuràlgic de la informació amb  recollida i divulgació d’activitats realitzades, informació de les activitats a fer i ser pont per la seva difusió  i coneixement entre els treballadors, socis, voluntaris, col·laboradors i societat en general.

La CSD (Comissió de Sensibilització i Denúncia) la formen tècnics de Càritas (Representant de la Permanent i la Tècnica responsable) i voluntaris/es, un d’ells Responsable del programa.

 

La informació recollida,  planificació i organització de la informació de la CSD (Comissió Sensibilització i Denúncia) es fa mitjançant, reunions periòdiques, comunicats de premsa, butlletins interns, difusió de campanyes institucionals, manteniment del web, elaboració del calendari mensual d’activitats i del calendari anual de campanyes, participació en programes de radio, etc.; alhora som el canal comunicatiu per fer visible la denúncia profètica de les situacions que es coneixen.

Objectius:

 • Informar, difondre, sensibilitzar, potenciar i compartir les diverses activitats que es realitzen.

 • Donar a conèixer les necessitats d’atenció social que es detecten.

 • Mantenir informats a voluntaris, col·laboradors, socis, etc. de totes les activitats desenvolupades i dels projectes que es duen a terme.

 • Fer la difusió adequada tant a nivell de tota l’Església Diocesana com de la societat en general dels continguts informatius i de posicionament que es decideixin.

 

 

Programa de Sensibilització.

 

Definició:

La CS (Comissió de Sensibilització) és el medi a traves del qual Càritas Lleida vol donar a conèixer les campanyes periòdiques i puntuals que generen les necessitats de diferents col·lectius i la resposta que dona Càritas Lleida mitjançant els seus programes.

Aquesta comissió està íntimament lligada amb la de comunicació i la formen les mateixes persones que el programa de Comunicació i Denúncia.

La finalitat del programa de sensibilització és la programació coherent de les activitats generals de sensibilització que es realitzen a través de les campanyes institucionals (Nadal, Corpus i Dijous Sant – dia de l’Amor Fratern a les Càritas Parroquials) – i també les que van adreçades a col·lectius concrets: gent gran, temporers, migracions, sense llar, etc. per aconseguir la implicació de diferents persones i col·lectius en les activitats que a nivell general es realitzen a Càritas Lleida.

Objectius:

 • Sensibilitzar a la societat sobre l’acció voluntària i el compromís social.

 • Crear consciència de les situacions greus de pobresa mitjançant campanyes institucionals de sensibilització.

 • Sensibilitzar la resposta a situacions humanitàries d’emergència.

 

 

Propostes i accions concretes:

1.- Escriure el pla de comunicació (aquest punt inclou tot el 89, el 90 i el 91).

89.- Redactar el pla de comunicació :

Revisar i actualitzar el propi, de l’àrea de comunicació. Actualitzar i revisar els canals per poder disposar de la informació de les Càritas Parroquials, dels diferents programes, de les campanyes de Càritas, de la comissió Permanent, de Troballes, del Bisbat, etc., …

De l’entitat. Actualitzar i revisar mecanismes interns per tal de que la comunicació sigui més fluida i actualitzada possible. ( Ex. Butlletí intern,..). Mantenir i potenciar l’enviament del Butlletí i altres informacions mitjançant correu electrònic i utilitzar les noves eines de comunicació.

Extern per a informar, divulgar i sensibilitzar. ( Radio, TV , Premsa …) Elaborar articles de fons per publicar en diferents MCS. escrits en que es fixa el posicionament institucional de Càritas respecte de diferents temes (d’actualitat, de les activitats de Càritas, de sensibilització, etc.) amb una periodicitat mínima bimensual inspirats en la sensibilitat i denúncia que tots el programes puguin elaborar. Aquest articles aniran signats ( delegat, director, secretari general, administrador, responsables de programes, …) i seran consensuats en la Comissió Permanent

90.- Canvi de plataforma tecnològica de la nostra Web que facilití la seva administració disseny i el manteniment actualitzat. Incorporar i formar voluntaris que facin específicament aquesta tasca.

91.- Elaboració d’un calendari de Campanyes de sensibilització que, tenint en compte el Model d’acció social de l’entitat ( l’Acció voluntària i l’Acció de comunitat de bens), inclourà com a mínim.

 • Campanyes informatives, amb temporalitat marcada (una setmana, deu dies, quinze dies), per Nadal, per Corpus, per Dijous Sant.

 • Formació en DSE conjuntament amb l’IREL (seminari de DSE i grup de formació de DSE de Càritas lligat al seminari).

 • Elaboració de material de difusió/sensibilització, de suport a les campanyes, a sessions informatives i formatives, amb els elements i mitjans adequats.

 • Portar a terme i aplicar les campanyes d’emergències internacionals.

 • Projecte “Voluntariat Jove” i Projecte de sensibilització a les Escoles Cristianes, IES i Universitat.

2.- Elaborar un protocol de comunicació per fer difusió ad hoc dels diferents programes i les seves necessitats (aquest punt inclou el  92 i el 93).

92.- Mantenir una Comissió de Denúncia, transversal i ad hoc (n’han de formar part directius). Serà la responsable de prendre les decisions i generar el material que comunicació i sensibilització que s’han d’utilitzar i difondre.

93.- Estudi i disseny de mecanismes de denúncia conjuntament amb els diversos programes i serveis de Càritas ( Fet migratori, Acollida, Temporers, …)

3.- Aconseguir la coordinació efectiva, des d’aquest programa, de totes les iniciatives i accions de sensibilització i denúncia que tinguin una repercussió en els MCS, proposats per altres programes o grups de Càritas (inclou el 94).

 94.-Mantenir la col·laboració amb la delegació a Lleida de la comissió pontifícia de Justícia i Pau.  També es podran plantejar de mutu acord posicionaments conjunts, amb l’aprovació de la Comissió de Denúncia sobre els temes que es cregui oportú per a la seva comunicació.

4.- Prioritzar la divulgació de les accions positives que es coneixen des de tots els programes.

5.- Difondre les accions de sensibilització i denúncia que facin visible les situacions de desigualtat, injustícia i pèrdua de drets de les persones més vulnerables, especialment les accentuades per la situació de crisi.

6.- Vetllar perquè la comunicació tingui en compte una visió acollidora i positiva de la immigració.

7.- Estar oberts i receptius a la incorporació de nous voluntaris/es amb perfils adients a l’àrea de comunicació. Fer l’acompanyament necessari per tal que pugin assumir tant les tasques com les responsabilitats assignades.

 

 1. Administració i Recepció

 

Definició:

Gestiona la primera atenció al públic de les persones que s’adrecen a Càritas (usuaris, voluntaris, donants, col·laboradors, institucions, socis i públic en general)

Gestiona els recursos materials i els d’àmbit laboral de les persones professionals de l’entitat, tenint presents els valors i principis de Càritas.

Coordina la implantació del pla de qualitat i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Objectiu general:

-Cobrir totes les necessitats administratives i de gestió derivades dels programes que es desenvolupen a Càritas Diocesana de Lleida. Així com realitzar les gestions i tràmits generals pròpies de la institució que se’n deriven de les seves obligacions legals.

-Gestió i compliment de les obligacions laborals.

Objectius específics:

-Fer una gestió econòmico-administrativa de l’entitat, eficaç i transparent  fonamentada en el MAS.

-Vetllar per l’aplicació de les noves tecnologies que agilitzin els processos administratius i comptables.

-Fer les propostes pressupostàries i de finançament necessàries per atendre les necessitats materials de l’activitat dels diferents programes de l’entitat.

-Dur a terme una administració assenyada i responsable dels recursos econòmics i materials amb els que compta l’entitat.

-Gestionar els processos de captació, inscripció, relació habitual i baixa de socis, col·laboradors i donants.

-Cercar noves fonts de finançament.

 Propostes i accions concretes:

1.- Aplicar a la gestió econòmic-comptable integrada utilitzant el programa SICCE i els programes informàtics adients.

2.- Implementar els programes de formació necessaris per qualificar el personal administratiu a les necessitats de Càritas Diocesana.

3.- Gestió de socis i captació de nous recursos.

4.- Fer un protocol d’agraïment per donatius, respectant els casos que no ho vulguin.

 5.- Coordinar, de forma àgil, l’àrea d’administració amb les diferents àrees, per donar una eficient resposta a les seves demandes de gestió administrativa.

 6.- Vetllar per la formació dels voluntaris del programa d’administració, per tal de que tinguin una preparació adequada a la tasca a desenvolupar.

 7.- Recerca i incorporació de nous voluntaris per desenvolupar tasques tant administratives com de serveis i manteniment.

 8.- Integració del servei de recepció i atenció al públic en el programa d’administració, amb els objectius següents:

 -Realitzar la recepció i la primera acollida de totes aquelles persones i institucions que s’adrecen a Càritas, personalment o telefònicament, a fi efecte d’informar-les i si cal derivar-les al les persones o serveis que correspongui.

-Donar resposta a les sol·licituds d’informació puntual que es poden resoldre des del servei de recepció.

-Canalitzar les demandes de les persones o entitats cap als diferents serveis (propis o no) ja siguin formulades de forma presencial o telefònica.

-Realitzar l’atenció telefònica

 -Donar suport als programes d’atenció en tasques administratives com: programació de visites i gestió dels espais d’acollida.

-Desenvolupar una gestió informatitzada de l’ús de les sales d’atenció i de reunió.

-Desenvolupar una gestió informatitzada de l’agenda de visites dels diferents programes d’atenció, així com de les activitats programades per Càrites.

9.Adequar els espais i els horaris de recepció. Aquest servei vetllarà per una primera acollida més personalitzada en els casos que calguin.

10.- Cercar un responsable del servei de recepció, que coordini els voluntaris i els professionals que hi participin. Aquest responsable formarà part de l’equip d’administració.

11.- Vetllar per la formació dels nostres voluntaris, per tal de que tinguin una visió acollidora i positiva de la immigració.

. 12.- Recerca i incorporació de nous voluntaris, desenvolupant la participació, sobretot d’immigrants i de les persones ateses.

Pla d’acció 2014 – 2016

Càritas Diocesana de Lleida

 

 

Estructura funcional 2014-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL. CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16

 

 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL

 

 1. PRIMERA ATENCIÓ.

P1.1. ACOLLIDA.

P1.2. ATENCIÓ A TREBALLADORS TEMPORERS DE LA CAMPANYA

AGRÀRIA.

 

 1. PROCESSOS D’INCLUSIÓ.

P2.1. HABITATGE SOLIDARI.

P2.2. OCUPACIÓ I INSERCIÓ SOCIO-LABORAL.

“FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ”.

 

 1. ATENCIÓ ESPECIALITZADA A COL·LECTIUS CONCRETS.

               P3.1. GENT GRAN.

P3.2. ATENCIÓ AL FET MIGRATORI.

P3.3. ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES “FUNDACIÓ CECAS”.

P3.4. INFÀNCIA I JOVENTUT

 

 

ÀREA D’ANIMACIÓ DE LES CÀRITAS PARROQUIALS.

 

 1. ANIMACIÓ DE LES CÀRITAS PARROQUIALS.

P4.1. DINAMITZACIÓ DE LES CC.PP.

-CÀRITAS PARROQUIALS, UNITATS PASTORALS I ARXIPRESTALS

URBANES.

-CÀRITAS PARROQUIALS, UNITATS PASTORALS I ARXIPRESTALS

RURALS.

 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL.

 

 1. ACOMPANYAMENT I SUPORT AL VOLUNTARIAT I ALTRES AGENTS.

P5.1. VOLUNTARIAT I FORMACIÓ.

 

 1. SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA.

P6.1. COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA.

 

 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS.

 

 1. SERVEIS GENERALS.

P7.1. ADMINISTRACIÓ, RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC.

 

COMISSIONS TRANSVERSALS 

 

P8.1. COMISSIÓ D’ALIMENTS.

P8.2. COMISSIÓ DE DENÚNCIA.

 

PARTICIPACIÓ EN XARXES INSTITUCIONALS EN L’ÀMBIT DEL BISBAT

 

               P9.1 XARXA D’ENTITATS CRISTIANES D’ACCIÓ CARITATIVA I SOCIAL.

P9.2. XARXA LOCAL D’ENTITATS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES

NECESSITATS BÀSIQUES. LLEIDA.

P9.4.CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR. LLEIDA.