Papa Francesc – Juny 2017

Eliminar el comerç de les armes
Eliminar el comercio de las armas

                  

Català

“És una absurda contradicció parlar de pau, negociar la pau i, al mateix temps, promoure o permetre el comerç d’armes.

Aquesta guerra d’allà, aquesta altra d’allí, ¿és de debò una guerra per problemes o és una guerra comercial per vendre aquestes armes en el comerç il·legal i perquè s’enriqueixin els mercaders de la mort?

Acabem amb aquesta situació. Demanem tots junts pels responsables de les nacions, perquè es comprometin amb decisió a posar fi al comerç de les armes, que causa tantes víctimes innocents “

 

INTENCIONS DEL PAPA PER ELS DESAFIAMENTS DE LA preguem-amb-el-papaHUMANITAT

Universal: eliminar el comerç de les armes.

Pels responsables de les nacions, perquè es comprometin amb decisió a posar fi al comerç de les armes, que causa tantes víctimes innocents.

PREGÀRIA

Senyor, pare nostre.
el món bell i harmoniós que has creat per als teus fills
segueix estant lluny del teu somni.
Les guerres i les divisions continuen presents,
i moltes vegades són causades i mantingudes només perquè donen diners.
El comerç d’armes és un dels principals motius de la prolongació d’aquestes guerres, tantes vegades recolzades pels propis governants.

Senyor,
toca el cor dels governants,
encegats pel comerç d’armes,
perquè considerin les conseqüències de la seva cobdícia:
la destrucció i la mort de tants innocents.
converteix el nostre cor a la pau i al bé de cada ésser humà.

Desafiaments per al mes:

  • pregar per la conversió d’aquells que viuen del comerç de les armes i causen tantes víctimes innocents.

  • cercar conèixer i donar a conèixer  els cercles que freqüentes com funcionen aquests esquemes que alimenten les guerres.

  • organitzar en la pròpia comunitat un temps de reflexió sobre aquesta qüestió, per sensibilitzar les persones sobre aquest drama.

Castellano

“Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y, al mismo tiempo, promover o permitir el comercio de armas.

Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte?

Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes”

preguem-amb-el-papaINTENCIONES DEL PAPA POR LOS DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD

Universal: Eliminar el comercio de las armas.
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

Oración

Señor, nuestro Padre.
El mundo bello y armonioso que has creado para tus hijos
sigue estando lejos de tu sueño.
Las guerras y las divisiones continúan presentes,
Y muchas veces son causadas y mantenidas sólo porque dan dinero.
El comercio de armas es uno de los principales motivos de la prolongación de estas guerras, tantas veces apoyadas por los propios gobernantes.
Señor,
toca el corazón de los gobernantes,
enceguecidos por el comercio de armas,
para que consideren las consecuencias de su codicia:
la destrucción y la muerte de tantos inocentes.
Convierte nuestro corazón a la paz y al bien de cada ser humano.

Desafíos para el mes:

  • Rezar por la conversión de aquellos que viven del comercio de las armas y causan tantas víctimas inocentes.

  • Buscar conocer y dar a conocer en los círculos que frecuentas cómo funcionan estos esquemas que alimentan las guerras.

  • Organizar en la propia comunidad un tiempo de reflexión sobre esta cuestión, para sensibilizar a las personas sobre este drama.

Càritas Lleida

Voluntària

Facebook