1.- INFORMACIÓ LEGAL

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès de la pàgina web www.caritalleida.net (d’ara endavant, el LLOC WEB) el responsable legal del qual és:

CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA (d’ara endavant, CÀRITAS LLEIDA)

Domicili social: Plaza Sant Josep, 2 – 25002 LLEIDA

E-mail: info@caritaslleida.net

CIF núm. V-25022476

Dades registrals. Data d’inscripció: 24 /02 /1981, núm. de registre 446 d’entitats religioses del Ministeri de Justícia.

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeix. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el propietari de la web posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La contractació de reserves, serveis o promocions es regiran, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

CÀRITAS LLEIDA és l’organisme oficial de l’Església en la Diòcesi de Lleida, té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església en la Diòcesi de Lleida, així com promoure, coordinar i impulsar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes i ajudar la promoció humana i al desenvolupament integral de tots els homes.

2.- CARÀCTER DELS SERVEIS I ÚS DEL PORTAL

L’Usuari s’obliga a usar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a títol enunciatiu, no limitatiu): suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els Continguts.

L’accés al LLOC WEB és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació de determinats productes o serveis a través del LLOC WEB estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

3.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’USUARI es compromet a no utilitzar el LLOC WEB ni la informació oferta en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per CÀRITAS LLEIDA.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a CÀRITAS LLEIDA dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu d’aquestes.

4.- RESPONSABILITAT DE CÀRITAS LLEIDA

CÀRITAS LLEIDA no serà responsable dels errors en l’accés al LLOC WEB o en els seus continguts, encara que posarà la major diligència en què els mateixos no es produeixin.

CÀRITAS LLEIDA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del LLOC WEB amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d’aquest.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB (incloent, sense caràcter limitatiu, codi font, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de CÀRITAS LLEIDA o, si escau, disposa del dret de reproducció d’aquests, i en tal sentit s’erigeixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents, estant protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el LLOC WEB són titularitat de CÀRITAS LLEIDA.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest LLOC WEB, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquest LLOC WEB, queda expressament prohibit excepte previ i exprés consentiment del titular. No obstant això, els usuaris podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts del LLOC WEB per al seu exclusiu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts d’aquest LLOC WEB, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials sense l’oportuna autorització.

6.- HIPERENLLAÇOS

CÀRITAS LLEIDA declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquest LLOC WEB. CÀRITAS LLEIDA no controla ni exerceix cap mena de supervisió quan inclou el link a aquestes, amb la creença que aquests continguts acaten la legislació aplicable.

No obstant això, la utilització de Links a altres pàgines no suposa de cap manera apropiació del contingut d’aquestes. Aconsellem als visitants de les mateixes actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes webs.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines del LLOC WEB de CÀRITAS LLEIDA estarà sotmès a les següents condicions:

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en el LLOC WEB de CÀRITAS LLEIDA.
No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del LLOC WEB de CÀRITAS LLEIDA i els seus serveis.
Qualsevol hiperenllaç s’efectuarà a la pàgina principal del LLOC WEB.
Els hiperenllaços que es troben en el LLOC WEB han d’haver estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. CÀRITAS LLEIDA no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que realitzin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

7.- VIGÈNCIA, NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús d’aquest LLOC WEB tenen caràcter indefinit. CÀRITAS LLEIDA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a aquestes, així com el seu contingut.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

8.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La prestació del servei d’aquest LLOC WEB i les presents condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest LLOC WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida CÀRITAS LLEIDA en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

9.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que, pel motiu que fos siguin recollits o tractats a través de la web de CÀRITAS LLEIDA, seran tractats conforme a el que s’estableix en la normativa de protecció de dades i usats exclusivament amb les finalitats expressades en la seva recollida.

9.1.- Responsable

Vegeu punt 1 del present Avís Legal

Identitat CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA – CIF: *v-25021476

Dir. postal: Plaza Sant Josep, 2 25002 – LLEIDA

Telèfon 973283081

Correu electrònic: info@caritaslleida.net

9.2.- Finalitat del tractament

Amb quina finalitat tractem les seves dades? A través d’aquest LLOC WEB, podem tractar les seves dades amb les següents finalitats:

Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre CÀRITAS LLEIDA i l’USUARI, dins de les activitats ofertes per CÀRITAS LLEIDA.
Prestar serveis sol·licitats per l’USUARI i/o gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis als quals l’USUARI hagués decidit subscriure’s o donar-se d’alta.
Adequar aquests serveis per a millorar la seva qualitat de cara a l’USUARI, així com dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors.
Enviar informació requerida per l’USUARI.
Enviar informació sobre modificacions en els campanyes, accions o serveis que puguin ser d’interès de l’USUARI.

9.3.- Legitimació

L’USUARI consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li assisteix de revocar aquest consentiment a través d’un correu electrònic a l’adreça info@caritaslleida.net, identificant-se com a USUARI del LLOC WEB i concretant la seva sol·licitud o, si escau, a través de la marcació de la casella disposada a aquest efecte en el propi formulari.

9.3.- Destinataris de la informació

Les dades que l’USUARI hagi facilitat a CÀRITAS LLEIDA no seran comunicats a cap tercer, tret que:

La cessió estigui autoritzada en una llei.
El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament de la qual, compliment i control impliqui necessàriament la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació dels productes o serveis contractats o empreses de missatgeria per a l’enviament dels productes contractats.
Les dades siguin sol·licitades pel Defensor del Poble, el Ministeri Fiscal o els Jutges o Tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

9.4.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació sol·licitada

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals en el propi formulari. La negativa a subministrar aquesta informació impedirà fer efectiu el servei sol·licitat per l’USUARI.

9.5.- Drets

Qualsevol USUARI té dret a obtenir confirmació sobre si en CÀRITAS LLEIDA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els USUARIS tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
CÀRITAS LLEIDA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

============================================================================

 

1.- INFORMACIÓN LEGAL

Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de la página web www.caritalleida.net (en adelante, el SITIO WEB) cuyo responsable legal es:

CÁRITAS DIOCESANA DE LLEIDA (en adelante, CÁRITAS LLEIDA)

Domicilio social: Plaza Sant Josep, 2 – 25002 LLEIDA

E-mail: info@caritaslleida.net

CIF nº V-25022476

Datos registrales. Fecha de inscripción:  24 /02 /1981, nº de registro 446 de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.

El uso de la WEB implica la expresa y plena aceptación de estas Condiciones Generales en la versión publicada en el momento que el usuario accede. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización que el propietario de la web pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. La contratación de reservas, servicios o promociones se regirán, además, por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.

CÁRITAS LLEIDA es el organismo oficial de la Iglesia en la Diócesis de Lleida, tiene por objeto la realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en la Diócesis de Lleida, así como promover, coordinar e impulsar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de todos los hombres.

2.- CARÁCTER DE LOS SERVICIOS Y USO DEL PORTAL

El Usuario se obliga a usar el Portal, los Servicios y los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de (a título enunciativo, no limitativo): suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos.

El acceso al SITIO WEB es, en principio, de carácter gratuito, sin perjuicio de que la contratación de determinados productos o servicios a través del SITIO WEB esté sujeta a una contraprestación económica.

3.- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El USUARIO se compromete a no utilizar el SITIO WEB ni la información ofrecida en el mismo para la realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas por CÁRITAS LLEIDA.

Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el USUARIO, son de su exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse a CÁRITAS LLEIDA de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de dichas actividades ajenas a su voluntad y sin que ésta tenga un conocimiento efectivo de las mismas.

4.- RESPONSABILIDAD DE CÁRITAS LLEIDA

CÁRITAS LLEIDA no será responsable de los errores en el acceso al SITIO WEB o en sus contenidos, aunque pondrá la mayor diligencia en que los mismos no se produzcan.

CÁRITAS LLEIDA se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad del SITIO WEB con motivo de una eventual necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora del mismo.

5.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del SITIO WEB (incluyendo, sin carácter limitativo, código  fuente, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo y software) son propiedad de CÁRITAS LLEIDA o, en su caso, dispone del derecho de reproducción de los mismos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la legislación de propiedad intelectual e industrial vigentes, estando protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos reservados.

El nombre de dominio, las marcas, rótulos, signos distintivos o logos que aparecen en el SITIO WEB son titularidad de CÁRITAS LLEIDA.

El uso no autorizado de la información contenida en este SITIO WEB, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los contenidos almacenados en este SITIO WEB, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso consentimiento del titular. No obstante, los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción o almacenamiento de los contenidos del SITIO WEB para su exclusivo uso personal, quedando expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos de este SITIO WEB, realizados con ánimo de lucro o fines comerciales sin la oportuna autorización.

6.- HIPERENLACES

CÁRITAS LLEIDA declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se preste en otras páginas enlazadas con este SITIO WEB. CÁRITAS LLEIDA no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión cuando incluye el link a las mismas, con la creencia de que estos contenidos acatan la legislación aplicable.

No obstante, la utilización de Links a otras páginas no supone en modo alguno apropiación del contenido de las mismas. Aconsejamos a los visitantes de las mismas actuar con prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas webs.

El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las páginas del SITIO WEB de CÁRITAS LLEIDA estará sometido a las siguientes condiciones:

 • No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos en el SITIO WEB de CÁRITAS LLEIDA.
 • No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del SITIO WEB de CÁRITAS LLEIDA y sus servicios.
 • Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del SITIO WEB.
 • Los hiperenlaces que se encuentran en el SITIO WEB deben haber sido previamente consensuados con los titulares de las páginas webs enlazadas. CÁRITAS LLEIDA no será responsable del mal uso ni de las actividades contrarias a la ley, la moral o el orden público que realicen los usuarios en dichas páginas enlazadas.

7.- VIGENCIA, NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CONDICIONES DE USO

Las condiciones de uso de este SITIO WEB tienen carácter indefinido. CÁRITAS LLEIDA se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.

Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás las condiciones.

8.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

La prestación del servicio de este SITIO WEB y las presentes condiciones de uso se rigen por la ley española. Toda cuestión litigiosa que incumba a los servicios prestados a través de este SITIO WEB, será resuelta a través de los tribunales arbitrales de consumo, mediadores o semejantes a los que se encuentre adherida CÁRITAS LLEIDA en el momento de producirse la controversia, así como los juzgados y tribunales correspondientes de conformidad con la legislación española.

9.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos que, por el motivo que fuere sean recogidos o tratados a través de la web de CÁRITAS LLEIDA, serán tratados conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos y usados exclusivamente con los fines expresados en su recogida.

9.1.- Responsable

Véase punto 1 del presente Aviso Legal

Identidad CÁRITAS DIOCESANA DE LLEIDA – CIF: v-25021476

Dir. postal: Plaza Sant Josep, 2 25002 – LLEIDA

Teléfono 973283081

Correo electrónico: info@caritaslleida.net

9.2.- Finalidad del tratamiento

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? A través de este SITIO WEB, podemos tratar sus datos con las siguientes finalidades:

 • Gestionar la relación contractual o comercial establecida entre CÁRITAS LLEIDA y el USUARIO, dentro de las actividades ofrecidas por CÁRITAS LLEIDA.
 • Prestar servicios solicitados por el USUARIO y/o gestionar, administrar, prestar, ampliar y mejorar los servicios a los que el USUARIO hubiese decidido suscribirse o darse de alta.
 • Adecuar dichos servicios para mejorar su calidad de cara al USUARIO, así como diseñar nuevos servicios relacionados con los anteriores.
 • Enviar información requerida por el USUARIO.
 • Enviar información sobre modificaciones en los campañas, acciones o servicios que puedan ser de interés del USUARIO.

9.3.- Legitimación

El USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas, sin perjuicio del derecho que le asiste de revocar dicho consentimiento a través de un correo electrónico a la dirección info@caritaslleida.net, identificándose como USUARIO del SITIO WEB y concretando su solicitud o, en su caso, a través de la marcación de la casilla dispuesta al efecto en el propio formulario.

9.3.- Destinatarios de la información

Los datos que el USUARIO haya facilitado a CÁRITAS LLEIDA no serán comunicados a ningún tercero, salvo que:

 • La cesión esté autorizada en una ley.
 • El tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros, como por ejemplo, entidades bancarias para la facturación de los productos o servicios contratados o empresas de mensajería para el envío de los productos contratados.
 • Los datos sean solicitados por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.

9.4.- Carácter obligatorio o facultativo de la información solicitada

Los datos obligatorios de cada formulario serán identificados como tales en el propio formulario. La negativa a suministrar dicha información impedirá hacer efectivo el servicio solicitado por el USUARIO.

9.5.- Derechos

Cualquier USUARIO tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CÁRITAS LLEIDA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

 • Los USUARIOS tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su  supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para  los fines que fueron recogidos.
 • En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
 • CÁRITAS LLEIDA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.